Chính sách về quyền riêng tư

Chúng tôi thực sự không thu thập bất kỳ thông tin nào từ người dùng ngoài các thông tin mà chức năng thống kê trang web của chúng tôi tự động thu thập. Dưới đây chỉ là một thỏa thuận thông thường về Chính sách về Quyền Riêng tư. Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của người truy cập trang web; chính sách này quy định cách chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn ra sao.

I. Chúng tôi thu thập những thông tin gì?

Chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và sử dụng các loại thông tin cá nhân sau đây:
1. Thông tin về số lần bạn truy cập và sử dụng trang web này;
2. Thông tin về các giao dịch được thực hiện giữa bạn và chúng tôi liên quan đến trang web này, bao gồm thông tin về việc mua hàng bạn thực hiện với hàng hóa và dịch vụ của chúng tôi;
3. Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi cho mục đích đăng ký dịch vụ trang web và/hoặc thông báo qua email.

II. Thông tin về số lần truy cập trang web

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về máy tính của bạn và số lần bạn truy cập trang web này như địa chỉ IP, vị trí địa lý, loại trình duyệt, nguồn tham chiếu, thời lượng truy cập và số lần xem trang. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này vào việc quản lý trang web, để nâng cao khả năng sử dụng của trang web, và cho các mục đích tiếp thị.
Nhiều người lướt web quan tâm đến sự riêng tư của họ và việc sử dụng "cookies" trên Internet. Cookies là các tập tin nhỏ có thể được sử dụng để lưu trữ thông tin mà bạn đã cung cấp. Cookies không thể sử dụng để "đánh cắp" thông tin về bạn hoặc hệ thống máy tính của bạn. Trang web này sử dụng cookies để ghi nhớ các quyền ưu tiên của bạn. Ví dụ, trang web có thể ghi nhớ được trang nào bạn đã xem, để giúp cho lần truy cập tiếp theo của bạn thuận tiện hơn (bằng cách hiển thị thông tin liên quan hơn với vị trí cửa hàng đó). Tuy nhiên, nếu bạn không thích có bất kỳ cookies nào thì chúng có thể bị vô hiệu hóa trong Internet Options của trình duyệt web của bạn. Tuy nhiên, điều này sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sử dụng của nhiều trang web, trong đó có cả trang web này.

III. Sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Dữ liệu cá nhân được gửi về trang web này sẽ được sử dụng cho các mục đích nêu trong chính sách về quyền riêng tư hoặc ở các phần liên quan của trang web.
Ngoài các sử dụng được nêu rõ ở những phần khác trong chính sách về quyền riêng tư này, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:
1. Cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn bằng cách cá nhân hoá trang web;
2. Gửi thông tin (trừ truyền thông tiếp thị) đến bạn mà chúng tôi nghĩ rằng có thể bạn quan tâm theo đường bưu điện hoặc qua email hoặc công nghệ tương tự;
3. Gửi cho bạn các thông tin truyền thông tiếp thị liên quan đến công việc kinh doanh của chúng tôi mà chúng tôi nghĩ rằng có thể bạn quan tâm qua đường bưu điện, hoặc bằng email hay công nghệ tương tự nếu bạn yêu cầu.

IV. Các tiết lộ khác

Ngoài các tiết lộ hợp lý cần thiết cho các mục đích được nêu trong chính sách về quyền riêng tư này, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin về bạn:
1. Trong trường hợp được pháp luật yêu cầu;
2. Liên quan đến thủ tục pháp lý hoặc thủ tục pháp lý trong tương lai;
3. Để thiết lập, thực thi hoặc bảo vệ quyền hợp pháp của chúng tôi (bao gồm cung cấp thông tin cho người khác vì mục đích ngăn chặn gian lận hoặc giảm thiểu rủi ro tín dụng);
4. Cho người mua hoặc người bán (hoặc người mua hoặc người bán trong tương lai) của bất kỳ giao dịch hoặc tài sản nào mà chúng tôi đang (hoặc dự tính) bán hoặc mua.
Trừ khi được quy định trong chính sách về quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba.

V. Chuyển giao dữ liệu quốc tế

Thông tin mà chúng tôi thu thập có thể được lưu trữ và xử lý cũng như chuyển giao giữa các quốc gia mà chúng tôi hoạt động để giúp chúng tôi sử dụng các thông tin này cho phù hợp với chính sách về quyền riêng tư.

VI. Tính an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý để ngăn chặn sự mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin cá nhân của bạn. Tất nhiên, việc truyền dữ liệu qua internet vốn đã không an toàn, và chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn của dữ liệu được gửi qua internet.

VII. Các sửa đổi về chính sách

Chúng tôi có quyền sửa đổi các thông lệ xử lý thông tin và các điều khoản của Thông báo về Quyền Riêng tư này, và áp dụng các thông lệ đã sửa đổi cho tất cả các thông tin chúng tôi có về bạn. Bằng việc sử dụng trang web này, bạn đồng ý chấp nhận các điều khoản của Thông báo về Quyền Riêng tư này như đã nêu tại thời điểm bạn sử dụng nó. Bất kỳ truy cập vào trang web này trong tương lai xảy ra sau khi đăng bản Thông báo về Quyền Riêng tư đã sửa đổi sẽ được coi là bạn chấp nhận Thông báo này sau khi nó được sửa đổi. Chúng tôi có quyền thay đổi Thông báo này vào bất cứ lúc nào.